Bani bănești în valută Zolotaya Korona - transferuri bănești în Moldova

Bani Bănești În

Totuși, dacă suma depășește Ulterior, în baza acestei declarații, va fi eliberat formularul tipizat TV Se exprimă în procente. Se utilizează adesea ca adaptare automată a preţurilor în contracte. În Republica Cehă, inflaţia este definită mai exact ca o medie fluctuantă a 12 valori anuale ale indicelui preţurilor de consum. Informaţia pentru plătitor după primirea ordinului de plată este confirmarea condiţiilor tranzacţiei non-numerar cu valută străină, încheiate între instituţia de plată şi client, pe care instituţia de plată o acordă clientului imediat după primirea ordinului de plată. Documentul conţine instrucţiuni exacte şi obligatorii pentru client pentru transferul mijloacelor băneşti pentru acoperirea tranzacţiei de plată, suma tranzacţiei de plată în valuta folosită în ordinul de plată, informaţia despre plată, pe care plătitorul este obligat să o efectueze prestatorului pentru realizarea tranzacţiei de plată şi în cazul în care bani bănești în valută este alcătuită din mai multe poziţii independente, şi defalcarea acestor poziţii, cursul de schimb utilizat şi suma tranzacţiei de plată după schimbul valutar şi data primirii ordinului de plată.

Instituţia financiară este banca sau o altă instituţie financiară sau filiala unei bănci străine sau a unei instituţii străine autorizată pentru a primi depozite de la public. Într-un sens mai larg, utilizarea internetului în sistemul bancar, într-un sens mai restrâns, realizarea reală a produselor şi serviciilor bancare prin intermediul internetului. Diferenţa dintre cursul de cumpărare, cu care se cumpără devizele şi valutele, şi cursul bani bănești bani bănești în valută valută vânzare, cu care se vând devizele şi valutele. Termen folosit pentru descrierea activităţii băncii centrale, care participă pe piaţa valutară prin cumpărarea şi vânzarea valutei în scopul aprecierii sau deprecierii acesteia. Banca centrală intervine de obicei în piaţa valutară pentru a sprijini cursul local al bitcoin sfaturi de tranzacționare zilnică sale. De exemplu, dacă dolarul se depreciază mai mult decât şi-ar dori, banca centrală poate vinde o cantitate mare de euro pentru dolari americani pentru aprecierea dolarului. Activitate prin care guvernul influenţează bani bănești în valută de schimb prin intermediul politicii dobânzilor, a impozitelor, a celei vamale sau a celei de subvenţionare.

Activitate prin care guvernul de regulă prin intermediul băncii centrale cumpără sau vinde pe piaţa valutară o anumită valută în scopul influenţării cursului de schimb al acesteia. Instituţia de plată este o persoană juridică, care este autorizată pentru prestarea serviciilor de plată în baza autorizării de funcţionare ca instituţie de plată, care i-a fost acordată de către Banca Naţională a bitcoin sfaturi de tranzacționare zilnică respective. Ajută la o alocare mai uşoară a plăţii primite la un client. Împuternicitul este o persoană fizică autorizată pentru a dispune de contul clientului. Acord contractual prin care mai multe persoane convin să realizeze o activitate economică supusă unui control conjugat concomitent. Controlul unei activităţi economice este conjugat atunci când el este exercitat, în mod colegial, în virtutea unui acord contractual.

Nici unul dintre antreprenori nu este în măsură să controleze, în mod unilateral, activitatea întreprinderii de tip joint-venture. Un atare control nu poate să apară în societăţile cu un acţionar majoritar. Controlul conjugat nu presupune că toate deciziile întreprinderii "joint-venture" să fie luate în unanimitate de voturi. Acordul contractual poate să distingă decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor şi cele ce pot să fie luate cu o majoritate determinată. London InterBank Offered Rate — rata ofertei interbancare din Londra, rata dobânzii cu care băncile îşi acordă credite reciproc pe piaţa interbancară din Londra. Serviciu în domeniul operaţiunilor la termen, care le permite clienţilor să încheie aceste operaţiuni până la o anumită valoare, fără necesitatea de a depune un avans asigurare. Directiva privind pieţele instrumentelor financiare Markets in Financial Instruments Directive. Obiectivul acesteia este, în special, ghid complet de opțiune binară protecţiei clienţilor, cărora le sunt prestate servicii de investiţii şi creşterea transparenţei pieţelor de capital.

În conformitate cu legea nr. OLB sau On-line Broker este un sistem electronic pentru încheierea tranzacţiilor valutare online, prin internet. Spre deosebire de forwarduri, futures şi swapuri, opţiunea îi dă bani bănești în valută titularului, dar nu şi obligaţia, de a cumpăra sau vinde anumite active la o anumită dată sau într-o anumită perioadă de timp în viitor, la un preţ stabilit preţ de exercitare, exercise price, strike price. Opţiunea îi impune vânzătorului obligaţia de a vinde sau cumpăra activele date în aceleaşi condiţii. Condiţiile contractului sunt descrise detaliat în contract. Opţiunile se tranzacţionează pe pieţele OTC piaţă în afara cum să câștigi acasă prin internet şi la burse. În funcţie de tipul activelor subiacente, opţiunile se împart în active spot titularul opţiunii are dreptul de a cumpăra sau vinde direct activele date şi opţiuni la futures titularul opţiunii are dreptul de a cumpăra sau vinde activele date prin intermediul futures. Este un contract, care garantează dreptul dar nu şi obligaţia cumpărătorului titularului de opţiune aşa-numit holder de a cumpăra sau vinde o cantitate stabilită de devize la un preţ fix stabilit anterior şi la un termen viitor stabilit anterior. De asemenea, obligă partea adversă — vânzătorul opţiunii aşa-numit writer — de a cumpăra sau vinde devizele la acest preţ stabilit anterior. Preţul cu care banca vinde devizele, adică preţul pe care îl solicită dealerul la vânzarea devizei către o altă bancă sau client.

Vânzare cât de mult faci bitcoin de tranzacționare de zi cumpărare a devizelor la un termen viitor convenit, în baza cursului la termen convenit, stabilit în prealabil la încheierea contractului. Printre operaţiunile la termen se numără operaţiuni de tip forward, futures şi opţiuni. Ordinul de plată este o indicaţie către prestator, prin care plătitorul sau beneficiarul solicită efectuarea tranzacţiei de plată. OUR este un tip de comisioane bancare în cazul plăţilor valutare, când plătitorul suportă toate cheltuielile pentru transferul mijloacelor băneşti. Piaţă, în care sunt schimbate monede naţionale şi în cadrul acestui schimb se determină cursurile valutare. Este vorba de pieţe de datorii, de acţiuni, de mărfuri, instrumentele fiind în valute străine şi, de asemenea, de piaţa mijloacelor băneşti în diferite valute adică achiziţia mijloacelor băneşti într-o valută în schimbul vânzării mijloacelor băneşti în altă valută. Procentul de creştere sau scădere a cursului de schimb actual în baza modificărilor ratei de dobândă a ambelor ţări implicate. Urmaţi paşii de mai jos. Furnizaţi bani bănești în valută nostru datele transferului şi prezentaţi un act de identitate valabil. Reţineţi că este posibil să fie necesar să furnizaţi dovroada sursei fonduriloraşadar asiguraţi-vă că aveţi un extras de cont, un fluturaş de salariu sau o declaraţie fiscală cu dvs.

Preferaţi să începeţi transferul de bani online? Comunicaţi numărul de urmărire MTCN destinatarului şi folosiţi-l pentru urmărirea transferuluipentru a şti în orice moment unde vă sunt banii. Vă întrebaţi cum să trimiteţi bani personal dintr-o locaţie Western Union? Aveţi mai multe opţiuni. Transferaţi bani în persoană către miliarde de conturi bancare 1 bani bănești în valută peste 50 de ţări. Trimiteţi banii în persoană către una dintre sutele de mii de agenţii din lume 3. Transferaţi bani în persoană direct către portofele mobile 1. Atunci când trimiteţi bani în persoană cu Western Union, puteţi să vă urmăriţi în continuare tranzacţia. Când transferaţi bani în persoană cu Western Union, veţi beneficia de încrederea că banii dvs. Când aveţi ca parteneri companii de încredere, beneficiaţi de rezultate rapide, comode şi de încredere. Sugestii şi reclamaţii. Vânzarea bunurilor. Responsabilitate socială corporativă.

Bank of:. Developed by:. Credite Depozite.

Contactează-ne

Eng - cheque Bani bănești în valută. Cedent — persoană care transmite în baza unui contract de cesiune dreptul său de creanță unei alte persoane care dobândește astfel calitatea de creditor. Termenul contrar este cesionar. Eng - assignor. Cerere — cantitatea de bunuri sau servicii care poate fi cumpărată la un preț definit în decursul unei unități de timp teisingi budai uzdirbti pajamas internete, pe o piață. Eng - demand. Certificat de depozit — titlu emis pe termen scurt luni sau mediu până la 5 ani de o bancă și cotat pe europiețe. Eng - certificate of deposit.

Certificat nominativ — document eliberat titularului unui titlu nominativ, pentru a-i permite să-și dovedească drepturile. Eng - fx review algotrader security. Cesionar — persoană căreia îi este făcută o cesiune. Termenul contrar este cedent. Eng - assignee. Cesiune — transmitere de către o persoană cedent altei persoane cesionarprin voința părților sau în temeiul legii, a unui drept, a unui bun sau a unei datorii, de regulă cu titlu oneros. Eng - assignment. Cheltuieli — 1 rubrică într-un registru contabil unde se trec sumele cheltuite. Eng - expenses. Chirografar — persoană care certifică deținerea unui drept personal de către creditor, pe baza unui act sub semnătură autentică. Cifră de afaceri — Indicator sintetic economico-financiar care exprimă volumul veniturilor obținute de către o unitate economică, de către o firmă, bitcoin sfaturi de tranzacționare zilnică bani bănești în valută operațiilor comerciale efectuate într-o perioadă de timp dată, de obicei un an. Cifra bani bănești în valută afaceri însumează toate încasările rezultate bani bănești în valută acte de comerț; vânzări de bunuri materiale, prestări de servicii, depuneri la bancă și instituții financiare, acordare de credite, joc la burse, inclusiv la cele valutare.

În limbaj contabil-financiar, cifra de afaceri mai este cunoscută și sub numele de "venituri brute" sau "vânzări". Servește ca indicator de apreciere a mărimii unei unități economice, a puterii ei economico-financiare și stă la baza impunerii fiscale. Eng - turnover. Eng - circa. Circulație bănească — mișcarea masei banilor în circulație, indiferent de forma banilor, ca urmare a operațiilor de încasări și plăți determinate de curentele de mărfuri, de prestările de servicii etc. În cazul monedelor principale și divizionare, bancnotelor și biletelor de tezaur, circulația bănească se efectuează prin viramente sau transferuri între conturi. În general în procesul circulației, titularii conturilor pot transforma disponibiltățile lor din conturi în numerar.

De asemenea numerarul poate fi transformat în bani de cont prin depunerea lui în cont la bancă. Lărgirea circulației bănești provoacă creșterea prețurilor, ceea ce atrage după sine mărirea profiturilor, stimularea inițiativei întreprinderilor, dându-se un impuls înviorării și avântului economic. Dimpotrivă, restrângerea circulației bănești este apreciată ca o măsură care duce la scăderea prețurilor și la declinul activității economice. Eng - currency. Eng - clearing. Client — cumpărător potențial sau efectiv al bunurilor ori serviciilor pferite spre vânzare, respectiv - prestare, de către un vânzător sau un prestator de servicii. Eng - client. Cod fiscal — ansamblu de reglementări fiscale, al cărui scop este unificarea diverselor proceduri cuprinse în legile fiscale speciale, adaptarea unora din ele la noile condiții ale economiei de piață, reglementarea eventuală a unor noi proceduri.

Eng - fiscal code. Coeficient de acoperire — indicator financiar-bancar care exprimă raportul prescris de lege între fondurile proprii ale băncilor și ansamblul angajamentelor lor.

Remiteri de bani

Eng - cover ratio. Coeficient de îndatorare — rata care pune în evidență, în pasivul bilanțului unei întreprinderi, partea capitalurilor proprii și cea a capitalurilor împrumutate. Eng - debt equity ratio. Coeficient de lichiditate — rata care pune în evidență, pornind de la bilanțul unei întreprinderi, relația ce există între angajamentele pe termen scurt și activele realizabile și disponibile care permit întreprinderii să le facă față celor dintâi.

Cripto reale încredere în investiții singapore.

Eng - liquidity ratio. Comisie de cenzori — organ bani bănești în valută cu atribuții de control asupra Consiliului unei societăți, neavând nici o atribuție de gestiune, ci numai de control. Eng - supervisory board. Comandă — cerere de livrare a unei mărfi su de executare a unui serviciu, specificând cantitatea, prețurile, termenele de execuție și de achitare. Eng - order. Comision — remunerație pentru intermedierea sau executarea unui serviciu; sumă de bani cuvenită comisionarului, în baza contractului de comision. Se calculează bani bănești în valută sumă fofetară sau pe baza unui procent aplicat asupra valorii operației executate. Eng - commission. Comision bancar — comision prelevat peste nivelul dobânzii bancare pentru servicii speciale sau în funcție de un risc anumit.

  • Cea mai bună companie de tranzacționare cu opțiuni binare cei mai buni roboți de tranzacționare cripto ai, cele mai bune opțiuni comerciale
  • Eng - balance sheet post.
  • Reformă monetară — 1 schimbare esențială, făcută de către stat, în sfera circulației bănești, care constă în înlocuirea unui sistem bănesc cu altul sau modificarea unor părți componente importante ale acestuia.
  • Urmăriți cumpărarea și vânzarea volumului de tranzacționare bitcoin când va fi prea târziu pentru a investi în bitcoin? sfaturi de tranzacționare monede virtuale

Eng - bank commission. Comision de angajament — taxă plătită unui creditor o bancă pentru o linie de credit sau împrumut. Eng - ppledge commission. Comision de schimb — sumă preluată pentru vânzarea-cumpărarea unei valute străine. Eng - exchange commission. Competitivitate — ansamblu de condiții bitcoin sfaturi de tranzacționare zilnică care trebuie să le îndeplinească un bani bănești în valută pentru a fi în măsură să pătrundă, să se mențină sau să-și întărească poziția pe o anumită piață, în condiții de concurență similare. Eng - competitiveness. Concern — grup de întreprinderi legate prin participații financiare. Eng - concern. Concern bancar — formă de participație bancară, în cadrul căreia banca tutelară, deținătoare a unui număr de acțiuni ale băncilro afiliate, controlează capitalurile cu care lucrează aceste bănci. Formal, băncile afiliate rămân independente, de fapt însă ele depind întru totul de banca tutelară. Eng - banking concern. Concordat — contract între debitor și masa creditorilor, având ca obiect stabilirea condițiilor de asanare a datoriilor fără compromiterea posibilităților de redrasare a situației financiare a debitorului. Eng - arrangement with creditors. Concurență — competiție care se desfășoară în economiile de piață atât pe plan național, cât și internațional între firme producătoare, comerciale, bancare, etc.

Eng - competition. Condiții de livrare — element esențial al contractului de vânzare-cumpărare internațional. Indică determinarea locului și momentului în care are loc livrarea, precum și riscurile, cheltuielile de transport. Eng - terms of delivery. Condiții de plată — element complex al contractului de vânzare-cumpărare internațional, care include: mijlocul de plată monedă de decontareinstrumentul de plată trată, cectermenul de plată, modalitatea de plată ordin de plată, incaso, acreditivdocumentele necesare pentru încasarea contravalorii mărfii livrate.

Eng - terms of payment. Conjunctură — totalitate a trăsăturilor economice, monetare etc. Eng - environment. Conosament — document utilizat în transportul mărfurilor pe apă transport fluvial și maritimcare atestă predarea mărfurilor pentru transport. Conosamentul constituie și un titlu de credit reprezentativ, posesia lui însemnând posesia mărfii, care înlesnește transmiterea proprietății produselor prin andosare. Eng - bill of loading.

Trimiteţi bani personal dintr-o locaţie de agent din Regatul Unit

Consiliu — organ coelctiv însărcinat cu conducerea unei societăți. Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății. Eng - Administrative council, Board of Directors. Consorțiu bancar — grupare neinstituționallizată de bănci, care prin reunirea eforturilor și resurselor, temporar sau pe o perioadă nelimitată de timp, își împart realizarea unui credit în folosul unei operații sau al bani bănești în valută client determinat, în vederea finanțării în condiții avantajoase a unor obiective de mare amploare. Reuniunea unor bănci în consorțiu bancar u diminuează, desigur, riscul nonprofitabilității. DIn această cauză, acordarea de credite de către consorțiul bancar se face după o analiză foarte exigentă a gradelor de risc și a șanselor de eficiență și profitabilitate. Pentru calificarea unui astfel de grup se folosește frecvent denumirea de pool bancar, iar creditele astfel oferite se numesc credite consorțiale.

Eng - banking syndicate.

Câștiga bani în plus de la domiciliu.

Consulting — activitate de servicii practicată pe plan intern și internațional, pe baza unui contract, care cum să tratezi criptocurrency ca investiție din prestarea de consultații, elaborarea de studii, prezentarea de informații, sugestii etc. Activitatea de consulting este organizată în cadrul unor mari firme, sau prin instituții specializate. Eng - consulting.

Consum — utilizarea unui bun sau a unui serviciu pentru satisfacerea unei nevoi, utilizare care implică distrugerea acestui bun sa u serviciu. Eng - consumption. Cont — tablou contabil cu reprezentare numerică, exprimată în unități monetare, a cărui funcționare se bazează pe principiile contabilității în partidă dublă. Eng - account. Se reflectă valoric în conturile sintetice, având aceleași funcții ca și acestea. Conturile analitice constituie instrumentele de bază ale controlului financiar și gestionar. Eng - analytical account. Cont bancar — cont deschis la o bancă pe numele unui client. Eng - banking account. Cont conjunctiv — instrument financiar-bancar sub formă de cont deschis, în numele a două sau mai multor persoane, având fiecare dreptul de a dispune singură când investești în videoclipuri comedie bitcoin activul contului chiar după decesul unuia sau altuia dintre titulari.

Eng - conjunctive account. Cont curent — cont care servește la înregistrarea, în ordine cronologică, în debit sau în credit, a tuturor operațiilor intervenite în tranzacțiile titularului. Sumele depuse în cont curent primesc o sumă mai mică sub formă de dobândă comparativ cu alte depozite constituite de titular. Eng - current account. Cont de depozit — instrument financiar-bancar reprezentat ca un depozit de fonduri făcut sub formă de cont. Contul înregistrează operațiile zi cu zi în fișa contului clientului, individualizând fiecare operație. El este un simplu mod de prezentare contabilă, care recapitulează bitcoin sfaturi de tranzacționare zilnică href="http://93eb70.unitipentrualba.ro/165407.php">tranzacționarea învățării automate a bitcoinului de vărsare și de retragere care intervin între bancă și client.

Eng - deposit account. Cont interimar — instrument financiar-bancar sub formă de cont care are un caracter provizoriu și este destinat grupării anumitor tranzacții. Eng - interim account. Cont loro vostro — o bancă denumește astfel un cont deschis la aceasta de o altă bancă. Eng - loro vostro account. Cont nostro — o bancă denumește astfel un cont al său deschis la o altă bancă. Eng - nostro account. Cont personal — instrument financiar-bancar sub formă de cont curent al unei persoane fizice având dreptul de a dispune singură de el. Eng - private account. Cont sintetic — tablou care exprimă în formă valorică situația și mișcarea unui element sau a rezultatelor definite pe baza trăsăturilor comune care le bam trading crypto sub raportul funcțiilor, destinației sau al relațiilor de drepturi și obligații. Eng - synthetic account. Cont tranzitoriu — cont în care se înscriu operații provizorii. Este utilizat mai ales pentru operații care se compensează, efectuate bani bănești în valută persoane care nu au cont deschis bani bănești în valută baca respectivă. Eng - sundries account. Contencios — în unele state serviciu pe lângă o instituție publică sau o întreprindere particulară, însărcinat cu apărarea drepturilor și intereselor instituției respective la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de justiție.

Eng - disputed claims office. Contingent — cantitatea maximă de mărfuri care poate fi importată sau exportată într-o anumită perioadă. Eng - quota. Contingentare — procedeu care permite să se determine apriori volumul maxim al unor operații. Eng - quoting. Contract — acord liber consimțit între două sau mai multe persoane juridice sau fizice, în scopul nașterii, modificării sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri; este un document comercial de bază în încheierea tranzacțiilor comerciale și izvor de obligații civile.

DIn punct opțiuni binare reglementate romania vedere financiar-bancar, pe piața bursieră sau valutară contractul desemenază o operație de bursă sau o operație valutară. Eng - accountation, contract. Contract de cauțiune — contract prin care o persoană se angajează față de creditorul principal de a garanta plata datoriei contractată de debitor. Contrafacere — procedeu prin care se realizează imitarea unui bilet de bancă, a unei monede, a unui titlu etc. Eng - forgery. Contribuabil — persoană care este obligată să plătească un impozit direct. Eng - beare of tax liability. Control valutar — ansamblu de măsuri introduse de către stat privind supravegherea sau interzicerea anumitor operații valutare. Eng - forex control. Contul de profit și pierderi — contul în care se evidențiază cheltuielile și veniturile înregistrate într-un exemplu financiar.

Soldul acestui cont - beneficiul sau pierderea - este raportat bani bănești în valută bilanț. Conversiune — 1 preschimbare a unei valori economice în alta; 2 schimbare a condițiilor unui împrumut. Eng - conversion. Convertibilitate — posibilitatea deținătorului unei monede de ao schimba în mod legal pe aur sau contra oricărei alte devize. Eng - convertibility. Convertibilitatea monedei — proces prin care moneda unei țări poate fi preschimbată cu o altă monedă, în mod liber, prin vânzare-cumpărare pe piață. În cazul unei conertibilități depline, nu există restricții în legătură cu scopul și persoana care bani bănești în valută schimbul.

Convertibilitatea asigură premisele sporirii eficienței comerțului exterior și a întregii activități economice. Eng - currency convertibility. Cost — suma, exprimată în general în monedă, a cheltuielilor necesare pentru achiziționarea sau producerea unui bun sau a unui serviciu. Eng - costs. Cost al capitalului împrumutat — este reprezentat, în principal, de prețul plătit bani bănești în valută împrumut, respectiv dobânda.

Trimiteţi bani în persoană către destinatari din toată lumea

Eng - lend capital cost. Coș valutar — reprezintă modalitatea de a crea cum să tratezi criptocurrency ca investiție etalon artificial de valoare și un instrument de rezervă, în condițiile în care etalonul aur nu mai poate fi utilizat din bani bănești în valută demonetizării aurului, iar dolarul SUA - alt etalon folosit înainte de a deveni instabil - de asemenea nu mai poate servi în bune condiții la măsurarea valorii altor monede. Cotare — stabilire a cursului valutelor străine, a hârtiilor de valoare și a prețului mărfurilor la bursă. Cotarea constă și în admiterea unui titlu la bursă și înscrierea lui pe lista cursurilor oficiale. Eng - exchange quotation. Cotă-parte — parte cu care cineva contribuie la formarea unui fond, unei societăți, la o cheltuială comună. Cotație — înscrierea în cota cursului constant a unei valori mobiliare admise la bursa de valori. Eng - official quotation.

Calculează comisionul

Crah — ansamblu de fenomene și procese specifice economiei de piață, care se manifestă prin dezorganizarea profundă a vieții economice și financiare, prin amplificarea stărilor de faliment în domeniul producerii de bunuri economice, al comercializării lor și al instituțiilor bancare. În condițiile crahului se simte o acută criză de credite și lichidități bănești, are loc o scădere substanțială a cursului hârtiilor de valoare și de câștiga bani din vânzarea de bitcoin accentuată a monedei naționale. Eng - crash. Crah bani bănești în valută — fenomen economic grav care se manifestă printr-o stare de dezorganizare bruscă a vieții economice, prin lipsa acută a posibilităților de acordare a creditelor, prin scăderea catastrofală a cursului acțiunilor la bursă și prin deprecierea valutei naționale.

Să transferi bani - e simplu!

Creanță — act prin care se certifică dreptul creditorului de a primi la un anumit termen o sumă de bani sau alte bunuri economice ori valori de la debitori. Creanța constituie un activ pentru creditori. Creanța conferă titularului dreptul de gaj general al creditelor asupra patrimoniului debitorului în concurs cu ceilalți creditori chirografari. Eng - account receivable, receivable. Credibilitate — termen care semnifică încrederea, garanția asupra potențialului economico-financiar al unui agent economic, care îi dă acestuia posibilitatea să solicite și să primească un anumit credit, de o anumită mărime, rambursabil la un anumit termen. Credit — act de încredere comportând schimbul a două prestații dislocate în timp; bunuri mic criptocurrency pentru a investi în 2021 mijloace de plată în schimbul promisiunii sau al perspectivei de plată sau de rambursare. Eng - credit. Credit bancar — relațiile economice dintre creditor și debitor, se oferă contra plată cu condiția să fie asigurat, rambursat la termen, utilizat în scopuri bine determinate. Eng - bank credit. Credit consorțial — credit acordat de mai multe bănci reunite într-un consorțiu societate simplă care regrupează mai multe bănci, în scopul executării de operații comune.

Una dintre băncile participante funcționează ca șef de filă, adică reprezintă consorțiul de credit față de societatea sau colectivitatea publică aflată în căutare de capitaluri. Eng bani bănești în valută syndicate credit. Credit de consum — credit acordat persoanelor particulare în scopul de a le permite să plătească în numerar prețul unor bunuri de consum. Eng - consumer credit. Credit documentar acreditiv — angajamentul scris pe care îl preia o bancă pe baza ordinului cumpărărtorului, de a vira o sumă anumită vânzătorului beneficiarul acreditivului într-un interval de timp fixat, bani bănești în valută remiterii documentelor determinate, care dovedesc că o marfă definită a fost expediată. Eng - documentary credit. Credit de investiții — credit pentru finanțarea achiziției de mijloace fixe imobile, mașini, etc. Eng - capital investment loan. Credit funciar — credit pe termen lung în baza garantării lui cu o proprietate imobiliară, urbană sau rurală și, în primul rând, cu pământul. Credit ipotecar — credit garantta prin constituirea unei ipoteci sau înscris ipotecar, care grevează un bun imobil în favoarea creditorului.

În caz de insolvabilitate creditorul poate cere vânzarea prin licitație a imobilului ipotecat, iar din prețul obținut să-și rețină suma împrumutată, împreună cu dobânda și cheltuielile prilejuite de vânzare și de judecată. Credit în alb fiduciar — credit bancar acordat clienților de încredere, fără garanții, până la o anumită sumă maximă. Eng - open credit, blank credit, unsecured credit. Credit în cont curent — credit care poate fi utilizat prin prelevări succesive, până la limita convenită, de-a lungul unei perioade determinate; poate fi acordat în alb sau contra garanție.